W6 หลักสูตร ทำเว็บไซค์ (web site) สอนตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐาน จนนำไปใช้งานได้ 20 ชม. 4 วัน เพียง 14,900 บาท (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแล้วฝึกทำไปด้วยกันแบบละเอียด) คอร์สนี้สอน SEO และ Facebook Fanpage ด้วย
อบรมพัฒนาศักยภาพทีมงาน Church.in.th (บางส่วน) ด้านเว็บไซต์ และแถมด้วยการทำธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต
W2 หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress สอนตัวต่อตัว 1 วัน ทำได้ เพียง 4,900 บาท (เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เรียนภาพรวมให้ทำได้ แต่ต้องกับไปฝึกทำต่อเอง) คอร์สนี้รวม SEO
W1 หลักสูตร ทำเว็บไซค์ (web site) สำหรับธุรกิจของท่าน สอนตัวต่อตัว ตั้งแต่พื้นฐาน จนนำไปใช้งานได้ ใช้เวลา 1 วัน เพียง 4,900 บาท (เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เรียนภาพรวมให้ทำได้ แต่ต้องกับไปฝึกทำต่อเอง)