ได้รับการติดต่อ จาก ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้เป็นวิทยากร สอน joomla Version3.48 ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ออกมา เพื่อ update ให้กับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่จุฬาฯ ที่อาคารจามจุรี9 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ในด้านเทคนิคการเรียนการสอนยุคใหม่ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านโสตทัศนศึกษาในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ทาง 477internet.com ขอขอบพระคุณที่ได้เลือกเรามาทำการอบรมให้ในครั้งนี้

477internet-joomla-training-02 477internet-joomla-training-03 477internet-joomla-training-04